Dla wygody użytkownika oraz w celach statystycznych, strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz zasady polityki prywatności & cookies.

Konkurs CreoConcept! Wygraj bilet na finał Final4 w Kolonii!

02.06.2023

Regulamin konkursu Na Kolonie z CreoConcept

– organizowany przez CreoConcept Sp. z o.o. Sp. k.

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma CreoConcept Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach (25-663), ul. Karola Olszewskiego 19C, NIP: 9591972891.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator, w kooperacji z marką JoinBertus.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
 4. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od godz. 11.00, 2 czerwca 2023 r. do godz. 11.00, 5 czerwca 2023 r.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem fanpage’a firmy CreoConcept, 5 czerwca 2023 r.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/CreoConcept1.
 6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a CreoConcept, ale nie jest to warunkiem udziału w konkursie.

 

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na zaproponowaniu dowcipnej wypowiedzi trenera oraz piłkarza klubu, dotyczącej marki CreoConcept, zajmującej się dystrybucją ścianek szklanych. Hasło może kojarzyć się z rynkiem ścianek szklanych, produkcji szkła i aluminium, sektorem budowlanym). Wymagane cechy hasła: błyskotliwość, dowcip, kreatywność. ????
 2. Każdy uczestnik zgłosić może maksymalnie trzy hasła.
 3. Propozycje haseł w prywatnej wiadomości wysłać należy poprzez profil na portalu Facebook, na skrzynkę strony CreoConcept.

W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który otrzyma nagrodę, tj. zaproszenie na turniej w Kolonii: zaproszenie obejmuje dwa mecze, które odbędą się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. i dwa mecze w niedzielę, 18 czerwca 2023 r.

O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadania przez Uczestników Konkursu. Dla potrzeb niniejszego konkursu, zgłoszenia zostaną zanonimizowane, a najlepszy mem wybrany zostanie w drodze głosowania. 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody poprzez wiadomość prywatną, wysłaną za pośrednictwem portalu Facebook oraz na stronie internetowej CreoConcept, na portalu Facebook: w sekcji aktualności.
 2. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury wypowiedzi.
 3. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy, niecenzuralne słowa i inne treści niezgodne z prawem, nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

 

Nagrodą w konkursie jest pojedynczy bilet na turniej w Kolonii: zaproszenie obejmuje dwa mecze, które odbędą się w sobotę, 17 czerwca 2023 r. i dwa mecze które odbędą się w niedzielę, 18 czerwca 2023 r.

 1. Nagrodę główną tj. bilet, Organizator prześle osobie która wygra konkurs, za pośrednictwem maila, po wcześniejszym kontakcie mailowym.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać poprzez stronę na portalu Facebook.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).
 3. Reklamacje Organizator rozpatrzy w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

Obowiązek informacyjny

 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest CreoConcept Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostaną zebrane przez fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/CreoConcept1).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (https://www.facebook.com/CreoConcept1).
 4. Biorąc udział w Konkursie, Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.